دریچه بازدید
ردیفموارد کاربرداندازهضخامت1روی کار 6332زیر یا روی کار 9033 زیر یا روی کار 1103.24 زیر یا روی کار 1253.25 زیر یا روی کار 1604 ...
درپوش
ردیفموارد کاربرداندازهضخامت1روی کار6332زیر یا روی کار9033زیر یا روی کار1103.24زیر یا روی کار1253.25زیر یا روی کار1164 ...
چهارراه 45 درجه
ردیفموارد کاربرداندازهضخامت1زیر یا روی کار45*1103.2 ...
تبدیل
ردیفموارد کاربرداندازهضخامت1زیر یا روی کار 63*9032 زیر یا روی کار 63*1103.23 زیر یا روی کار 90*1103.24 زیر یا روی کار 90*1253.25 زیر یا روی کار 110*1253.26 زیر یا روی کار 110*1604 ...
بوشن
ردیفموارد کاربرداندازهضخامت1روی کار 6332زیر یا روی کار9033 زیر یا روی کار 1103.24 زیر یا روی کار 1253.25 زیر یا روی کار 1604 ...