سیفون
ردیف مورد کاربرد اندازه ضخامت 1روی کار135*6332زیر یا روی کار 135*9033 زیر یا روی کار 135*1103.24 زیر یا روی کار 135*110*1253.25 زیر یا روی کار 135*1604 ...
سه راهی تبدیل 90 درجه
ردیفموارد کاربرداندازه ضخامت1زیر یا روی کار90*63*9032 زیر یا روی کار 90*63*1103.23 زیر یا روی کار 90*90*110 3.24 زیر یا روی کار 90*110*1253.25 زیر یا روی کار 90*110*1604 ...
سه راهی تبدیل 45 درجه
ردیفموارد کاربرداندازهضخامت1زیر یا روی کار45*63*9032زیر یا روی کار45*63*1103.23زیر یا روی کار45*90*1103.24زیر یا روی کار45*110*1253.25زیر یا روی کار45*110*1604 ...
سه راهی 90 درجه
ردیفموارد کاربرداندازه ضخامت1 روی کار 90*40*4032 روی کار 90*50*5033روی کار 90*63*6334زیر یا روی کار90*90*9035 زیر یا روی کار 90*110*1103.26 زیر یا روی کار 90*125*1253.27 زیر یا روی کار 90*160*1604 ...
سه راهی 45 درجه
ردیفموارد کاربرداندازهضخامت1 روی کار 45*40*4032 روی کار 45*50*5033روی کار45*63*6334زیر یا روی کار45*90*9035 زیر یا روی کار 45*110*1103.26 زیر یا روی کار 45*125*1253.27 زیر یا روی کار 45*160*1604 ...
زانو دوسر بوشن 90 درجه
ردیفموارد کاربرداندازهضخامت1 روی کار 90*4032 روی کار 90*5033روی کار 90*6334زیر یا روی کار90*9035زیر یا روی کار90*1103.26 زیر یا روی کار 90*1253.27 زیر یا روی کار 90*1604 ...
زانو دوسر بوشن 45 درجه
ردیفموارد کاربرداندازهضخامت1روی کار45*4032روی کار45*5033روی کار45*6334زیر یا روی کار45*9035زیر یا روی کار45*1103.26زیر یا روی کار45*1253.27زیر یا روی کار45*1604 ...
زانو برقی
ردیفموارد کاربرداندازه1عبور کابل202عبور کابل25 ...
زانو90 درجه
ردیفموارد کاربرداندازهضخامت1 روی کار 90*4032 روی کار 90*5033روی کار 90*6334زیر یا روی کار90*9035 زیر یا روی کار 90*1103.26 زیر یا روی کار 90*1253.27 زیر یا روی کار 90*1604 ...
زانو 45 درجه
ردیفموارد کاربرداندازهضخامت1 روی کار 45*4032 روی کار 45*5033روی کار45*6334 زیر یا روی کار45*9035 زیر یا روی کار 45*1103.26 زیر یا روی کار 45*1253.27 زیر یا روی کار 45*1604 ...