زانو 45 درجه
ردیفموارد کاربرداندازهضخامت1 روی کار 45*4032 روی کار 45*5033روی کار45*6334زیر یا روی کار45*9035زیر یا روی کار45*1103.26زیر یا روی کار45*1253.27زیر یا روی کار45*1604 ...
دریچه بازدید
ردیفموارد کاربرداندازهضخامت1روی کار6332زیر یا روی کار9033زیر یا روی کار1103.24زیر یا روی کار1253.25زیر یا روی کار1604 ...
درپوش
ردیفموارد کاربرداندازهضخامت1روی کار6332زیر یا روی کار9033زیر یا روی کار1103.24زیر یا روی کار1253.25زیر یا روی کار1604 ...
چهارراه 45 درجه
ردیفموارد کاربرداندازهضخامت1زیر یا روی کار45*1103.2 ...
تبدیل
ردیفموارد کاربرداندازهضخامت1زیر یا روی کار63*9032زیر یا روی کار63*1103.23زیر یا روی کار90*1103.24 زیر یا روی کار 90*1253.25 زیر یا روی کار 110*1253.26 زیر یا روی کار 110*1604 ...
بوشن
ردیفموارد کاربرداندازهضخامت1روی کار6332زیر یا روی کار9033زیر یا روی کار1103.24زیر یا روی کار1253.25زیر یا روی کار1604 ...