سیفون
ردیفمورد کاربرداندازهضخامت1روی کار135*6332زیر یا روی کار135*9033زیر یا روی کار135*1103.24زیر یا روی کار135*110*1253.25 زیر یا روی کار 135*1604 ...
سه راهی سه سر بوشن
ردیفموارد کاربرداندازهضخامت1روی کار 4032 روی کار 5033 روی کار 6334زیر یا روی کار9035 زیر یا روی کار 1103.26 زیر یا روی کار 1253.27 زیر یا روی کار 1604 ...
سه راهی تبدیل 45 درجه
ردیفموارد کاربرداندازهضخامت1زیر یا روی کار45*63*9032زیر یا روی کار45*63*1103.23زیر یا روی کار45*90*1103.24زیر یا روی کار45*110*1253.25 زیر یا روی کار 45*110*1604 ...
سه راهی 90 درجه
ردیفموارد کاربرداندازهضخامت1 روی کار 90*40*4032 روی کار 90*50*5033روی کار90*63*6334زیر یا روی کار90*90*9035زیر یا روی کار90*110*1103.26زیر یا روی کار90*125*1253.27زیر یا روی کار90*160*1604 ...
سه راهی 45 درجه
ردیفموارد کاربرداندازهضخامت1 روی کار 45*40*4032 روی کار 45*50*5033روی کار45*63*6334زیر یا روی کار45*90*9035زیر یا روی کار45*110*1103.26زیر یا روی کار45*125*1253.27زیر یا روی کار45*160*1604 ...
سه راه تبدیل 90 درجه
ردیفموارد کاربرداندازهضخامت1زیر یا روی کار90*63*9032زیر یا روی کار90*63*1103.23 زیر یا روی کار 90*90*110 3.24 زیر یا روی کار 90*110*1253.25زیر یا روی کار90*110*1604 ...
زانو دوسر بوشن 90 درجه
ردیفموارد کاربرداندازهضخامت1 روی کار 90*4032 روی کار 90*5033روی کار90*6334زیر یا روی کار90*9035زیر یا روی کار90*1103.26 زیر یا روی کار 90*1253.27 زیر یا روی کار 90*1604 ...
زانو دوسر بوشن 45 درجه
ردیفموارد کاربرداندازهضخامت1 روی کار 45*4032 روی کار 45*5033روی کار45*6334زیر یا روی کار45*9035زیر یا روی کار45*1103.26زیر یا روی کار45*1253.27زیر یا روی کار45*1604 ...
زانو 90 درجه
ردیفموارد کاربرداندازهضخامت1 روی کار 90*4032 روی کار 90*5033روی کار90*6334زیر یا روی کار90*9035زیر یا روی کار90*1103.26زیر یا روی کار90*1253.27زیر یا روی کار90*1604 ...