لوله فاضلابی استاندراد INSO 9119-1
...
لوله فاضلابی استاندراد INSO 9119-1
...
لوله upvc استاندارد 1-9119
قطر ضخامت (روی کار) ضخامت (زیر یا روی کار) 32 3 -- 40 3 -- 50 3 -- 63 3 -- 75 3 3 90 3 3 110 3.2 3.2 125 3.2 3.2 160 3.2 4 200 3.9 4.9 250 4.9 ...
لوله فاضلابی استاندارد1-9119 INSO
قطر ضخامت (روی کار) ضخامت (زیر یا روی کار) 32 3 -- 40 3 -- 50 3 -- 63 3 -- 75 3 3 90 3 3 110 3.2 3.2 125 3.2 3.2 160 3.2 4 200 3.9 4.9 250 4.9 ...
لوله upvc استاندارد 11105
مشخصات لوله upvc بر اساس استاندارد 11105 ملی ایران قطر ضخامت 12 1.4 - 1.1 16 1.8 - 1.5 - 1.2 20 2.3 - 1.9 - 1.5 25 2.3 - 1.9 - 1.5 32 2.4 - 1....
لوله upvc استاندارد 13361
مشخصات لوله های upvc بر اساس استاندارد 13361 ملی ایران ...
لوله upvc  استاندارد 12142
مشخصات لوله های upvc بر اساس استاندارد 12142 ملی ایران قطر ضخامت 50 1.2 63 1.5 75 1.5 90 1.8 110 2 125 2.5 160 3.2 ...