چهارراه 45 درجه
ردیفموارد کاربرداندازهضخامت
1زیر یا روی کار45*1103.2