اتصالات upvc

سیفون

سیفون

سه راهی تبدیل 90 درجه

سه راهی تبدیل 90 درجه

سه راهی تبدیل 45 درجه

سه راهی تبدیل 45 درجه

سه راهی 90 درجه

سه راهی 90 درجه

سه راهی 45 درجه

سه راهی 45 درجه

زانو دوسر بوشن 90 درجه

زانو دوسر بوشن 90 درجه

زانو دوسر بوشن 45 درجه

زانو دوسر بوشن 45 درجه

زانو برقی

زانو برقی

زانو90 درجه

زانو90 درجه

زانو 45 درجه

زانو 45 درجه

دریچه بازدید

دریچه بازدید

درپوش

درپوش

چهارراه 45 درجه

چهارراه 45 درجه

تبدیل

تبدیل

بوشن

بوشن