لوله upvc استاندارد 11105

مشخصات لوله upvc بر اساس استاندارد 11105 ملی ایران

قطرضخامت
121.4 – 1.1
161.8 – 1.5 – 1.2
202.3 – 1.9 – 1.5
252.3 – 1.9 – 1.5
322.4 – 1.9 – 1.6
402.4 – 1.9 – 1.6
502.4 – 2 – 1.5
632.5 – 1.9 – 1.6
752.2 – 1.9 – 1.5
902.7 – 2.2 – 1.8
1102.7 – 2 – 1.8
1253.1 – 2.5 – 1.8
1604 – 3.2 – 1.8
2004.9 – 3.9 – 1.8