لوله فاضلابی استاندارد1-9119 INSO
قطرضخامت (روی کار)ضخامت (زیر یا روی کار)
323
403
503
633
7533
9033
1103.23.2
1253.23.2
1603.24
2003.94.9
2504.96.9