سیفون
ردیف مورد کاربرد اندازه ضخامت
1روی کار135*633
2زیر یا روی کار135*903
3 زیر یا روی کار135*1103.2
4 زیر یا روی کار135*110*1253.2
5 زیر یا روی کار135*1604