سیفون
ردیفمورد کاربرداندازهضخامت
1روی کار135*633
2زیر یا روی کار135*903
3زیر یا روی کار135*1103.2
4زیر یا روی کار135*110*1253.2
5 زیر یا روی کار135*1604