سه راهی 90 درجه
ردیفموارد کاربرداندازهضخامت
1 روی کار 90*40*403
2 روی کار 90*50*503
3روی کار90*63*633
4زیر یا روی کار90*90*903
5زیر یا روی کار90*110*1103.2
6زیر یا روی کار90*125*1253.2
7زیر یا روی کار90*160*1604