سه راهی 45 درجه
ردیفموارد کاربرداندازهضخامت
1 روی کار 45*40*403
2 روی کار 45*50*503
3روی کار45*63*633
4زیر یا روی کار45*90*903
5زیر یا روی کار45*110*1103.2
6زیر یا روی کار45*125*1253.2
7زیر یا روی کار45*160*1604