سه راهی سه سر بوشن
ردیفموارد کاربرداندازهضخامت
1روی کار403
2 روی کار503
3 روی کار633
4زیر یا روی کار903
5 زیر یا روی کار1103.2
6 زیر یا روی کار1253.2
7 زیر یا روی کار1604