سه راهی تبدیل 90 درجه
ردیفموارد کاربرداندازهضخامت
1زیر یا روی کار90*63*903
2 زیر یا روی کار90*63*1103.2
3 زیر یا روی کار 90*90*1103.2
4 زیر یا روی کار 90*110*1253.2
5 زیر یا روی کار90*110*1604