سه راهی تبدیل 45 درجه
ردیفموارد کاربرداندازهضخامت
1زیر یا روی کار45*63*903
2زیر یا روی کار45*63*1103.2
3زیر یا روی کار45*90*1103.2
4زیر یا روی کار45*110*1253.2
5زیر یا روی کار45*110*1604