زانو90 درجه
ردیفموارد کاربرداندازهضخامت
1 روی کار90*403
2 روی کار90*503
3روی کار90*633
4زیر یا روی کار90*903
5 زیر یا روی کار90*1103.2
6 زیر یا روی کار90*1253.2
7 زیر یا روی کار90*1604