زانو 45 درجه
ردیفموارد کاربرداندازهضخامت
1 روی کار45*403
2 روی کار45*503
3روی کار45*633
4 زیر یا روی کار45*903
5 زیر یا روی کار45*1103.2
6 زیر یا روی کار45*1253.2
7 زیر یا روی کار45*1604