زانو دوسر بوشن 45 درجه
ردیفموارد کاربرداندازهضخامت
1روی کار45*403
2روی کار45*503
3روی کار45*633
4زیر یا روی کار45*903
5زیر یا روی کار45*1103.2
6زیر یا روی کار45*1253.2
7زیر یا روی کار45*1604