زانو برقی
ردیفموارد کاربرداندازه
1عبور کابل20
2عبور کابل25