دریچه بازدید
ردیفموارد کاربرداندازهضخامت
1روی کار633
2زیر یا روی کار903
3 زیر یا روی کار1103.2
4 زیر یا روی کار1253.2
5 زیر یا روی کار1604