درپوش
ردیفموارد کاربرداندازهضخامت
1روی کار633
2زیر یا روی کار903
3زیر یا روی کار1103.2
4زیر یا روی کار1253.2
5زیر یا روی کار1604