دامنه فعالیت

ردیفنام آزمونمحدوده کاربرداستاندارد روش آزمون
1بررسی وضعیت ظاهریسامانه های لوله گذاری UPVC برای تخلیه فاضلاب و پساب ساختمانINSO 9119-1, Clause 5
لوله و اتصالات UPVC برای عبور کابل¬های الکتریکی و مخابرابیISIRI 11105, Clause 8-1,8-2
سامانه های لوله گذاری UPVC برای آب باران و ناودانINSO 12142-1, Clause 5
سامانه های لوله گذاری UPVC برای فاضلاب و زهکشی ثقلیINSO 9118-1, Clause 5
سیستم های لوله گذاری UPVC برای آبرسانی و فاضلاب زهکشی تحت فشار مدفون درخاک و بالای سطح زمینISIRI 13361-2,3, Clause 5
سامانه های لوله گذاری PP برای تاسیسات آب سرد و گرمINSO 6314-2,3, Clause 5
2تعیین ابعادD:15 to 320 mm Th: 1 to 200 mmINSO 2412
3تعیین مقاومت دربرابر ضربه توسط سقوط وزنه به روش ساعتگرد5.5 Kg 2000 mm 0 °CISIRI 11438
4استحکام ضربه ایاتصالات گرمانرمINSO 16039
5تعیین دمای نرمی ویکاتلوله و اتصالات گرمانرمISIRI 2414
6برگشت طولی100 °C 150 °CINSO 17614
7ارزیابی چشمی اثرات گرمایش150 °CISIRI 12175 Method A
8مقاومت دربرابر دی کلرومتان در دمای مشخصلوله upvcISIRI 10609
9نشانه گذاریسامانه های لوله گذاری UPVC برای تخلیه فاضلاب و پساب ساختمانINSO 9119-1, Clause 12
لوله و اتصالات UPVC برای عبور کابل¬های الکتریکی و مخابرابیISIRI 11105, Clause 9
سامانه های لوله گذاری UPVC برای آب باران و ناودانINSO 12142-1, Clause 12
سامانه های لوله گذاری UPVC برای فاضلاب و زهکشی ثقلیINSO 9118-1, Clause 14
سیستم های لوله گذاری UPVC برای آبرسانی و فاضلاب زهکشی تحت فشار مدفون درخاک و بالای سطح زمینISIRI 13361-2, 3, Clause 13
سامانه های لوله گذاری PP برای تاسیسات آب سرد و گرمINSO 6314-2,3, Clause 10
پروفیل های PVC-U برای تولید درها و پنجره هاISIRI 12291, Clause 8
10تعیین چگالیپلاستیکهای غیر اسفنجیINSO 7090-1
11تعیین خاکسترپلاستیکها- پلی وینیل کلرایدISIRI 10237-5 Method A
12تعیین ماتیلوله و اتصالات پلاستیکیISO 7686
13تعیین سفتی حلقه¬ایلوله گرمانرم با مقطع دایره¬ایINSO 11436
14تعیین سفتی حلقویلوله گرمانرم با مقطع دایره¬ایINSO 14776
15آببندیسیستم های لوله کشی پلاستیکی گرمانرم برای کاربردهای ثقلیISIRI 11434
16هوابندیهوابندیسیستم های لوله کشی پلاستیکی گرمانرم برای تخلیه فاضلاب مایع و جامدISIRI 11440
17تعیین عدم نشتی محل های اتصال دارای واشر درزگیر لاستیکیسیستم های لوله کشی برای کاربردهای ثقلی مدفون در خاکISIRI 12575
18تعیین مقاومت کششی- ضربه ایپلاستیکهاISIRI 10919
19تعیین خواص کششیUp to 1200 kgfINSO 17140-1 , 2 (TYPE 2)
20تعیین مقاومت در مقابل فشار داخلیD: 20~200 mm P: Up to 90 barISIRI 12181-1, 2, 3, 4
21عدم نشتی در فشار داخلی هیدرواستاتیک بلند مدتلوله گذاری گرمانرم تحت فشار دارای محل های اتصال متحمل و غیر متحمل بار انتهاییISO 13846
22تعیین مقاومت ضربه اي به روش چارپیلوله هاي ترموپلاستیک براي انتقال سیالاتISIRI 12828-1 , 2
23اندازه گیری نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)پلاستيك هاINSO 6980-1
24مقاومت در برابر بیرون آمدن تحت نیروی طولی ثابتمحل های اتصال مونتاژی تک محوری مکانیکی بین اتصالات و لوله های پلاستیکی تحت فشارINSO 13316
25نشت تحت خلاءسامانه تحت فشار برای آب گرم و سردEN 12294 INSO 18342
26ویژگی ها و روش های آزمون لوله های زهکشی از جنس پلی وینیل کلرید سختلوله های زهکشی از جنس پلی وینیل کلرید سختISIRI 7669
27تعيين خواص ضربه چارپي – قسمت 1: آزمون ضربه با دستگاه تجهيز نشدهپلاستیک هاINSO 9277-1
28تعیین خواص کششیپلاستیک های قالب گیری و روزن رانیINSO 6621-2 (TYPE 1BA)
29لهیدگیاتصالات گرمانرم تزریقی-قالبگیری برای سامانه های لوله گذاری تحت فشارEN 802 ISO 9853 ISIRI 7670
30تغییرات ظاهری پس از قرار گرفتن در معرض دمای 150 درجه سلسیوسپروفیل های پلی وینیل کلراید سخت (PVC-U) برای تولید پنجره ها و درهاISIRI 10786 (آون هوا)
31تعیین برگشت حرارتیپروفیل های پلی وینیل کلراید سخت (PVC-U) برای تولید پنجره ها و درهاISIRI 10787
32تعيين دماي نرمي ويكاتمواد گرمانرم (B50,B120)INSO 6982
33وضعیت ظاهری پروفیل ابعاد شكل ظاهري انحراف از راست بودن در یک متر جرم واحد طولپروفیل های پلی وینیل کلراید سخت (PVC-U) برای تولید درها و پنجره هاISIRI 12291
34عدم نشتی تحت فشار داخلی هیدرواستاتیک کوتاه مدت و تغییر شکل زاویه ایسامانه های لوله گذاری پلاستیکی- محلهای اتصال مادگی از نوع رینگ آب بندی الاستومری برای لوله های گرمانرم تحت فشارISO 13845