تبدیل
ردیفموارد کاربرداندازهضخامت
1زیر یا روی کار63*903
2 زیر یا روی کار63*1103.2
3 زیر یا روی کار90*1103.2
4 زیر یا روی کار90*1253.2
5 زیر یا روی کار110*1253.2
6 زیر یا روی کار110*1604