استاندارد ملی ایران شماره 1-13361

استاندارد ملی ایران شماره 1-13361

پلاستیک ها-سیستم های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی و فاضلاب و زهکشی تحت فشار مدفون در خاک و بالای سطح زمین-پلی وینیل کلراید سخت-قسمت 1: کلیاتفایلهای پیوست