استاندارد ملی ایران شماره 9119

استاندارد ملی ایران شماره 9119

پلاستیک ها-لوله، اتصالات و سیستم لوله کشی پلی وینیل کلراید سخت- مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمان-ویژگیهافایلهای پیوست