چارت سازمانی

چارت سازمانی

برای مشاهده چکیده ای از هر قسمت موس را روی آن قسمت نگاه دارید وبرای مشاهده کل مطلب روی آن قسمت کلیک کنید


 

مدیرعامل مالی نماینده مدیریت معاونت اجرایی مدیر آزمایشگاه مسئول فنی آزمایشگاه تکنسین آزمایشگاه مدیر بازرگانی مسئول فروش تدارکات و خرید مدیر کیفیت مسئول کنترل کیفیت مسئول تضمین کیفیت مسئول ارزیابی ورضایت مشتری مدیر تولید مسئول نت سرپرستان تولید اپراتوران تولید مدیر اداری مسئول آموزش مدیر تحقیق و توسعه