پیام مدیر عامل

پیام مدیر عامل


بنام قادر متعال که هـر چـه داریم گوشه ای از الطاف بیکران اوست ، پروردگاری کـه برکت را بـا تلاش و حرکت  هـمراه و همگام فرموده است .
خدمتگزاران شمـا در (( شـرکت پیشگام پلاست اهـواز )) از آغـاز تأسیس تاکنون سعی داشته و دارند ، به پشتوانه بررسی آگاهانه بستر فعالیت ، ارزیابی ویژگیهـای محیط کسب و کار، درک صحیح و کارشناسانه از نیازهـای رو به افزایش اقتصـادی در زمینه تولید بـرتر لـوله و اتصالات UPVC در کشور و شناسـایی نیازهـای به حق خریداران ارجمند ، خدمات جدید وشایسته ای را ارائه دهند .
موجب خـرسندی است که پیشگام پـلاست اهواز در طــول سالیان فعـالیت ، بـا بهـره گیری همزمـان از جـوانان اندیشمند ، نیروهای مجرب و کارآزموده و مدیران مدبر ، مسیر ترقی و پیشرفت را تا جــایگاهی برتر در کشـور و منطقه خـاورمیانه طـی کرده که این مهـم ، همـواره مـرهون اعتمـاد و حسن تعامل شمـا عـزیزان گرانقـدر بعنوان سرمایه های اصلی شرکت بوده است .
تکریم و احترام به خـریدار در قالب ارائه محصولات متنوع ، متمـایز و بهینه در کیفیت از آغـاز شکل گیـری ، بـه عنـوان راهبــرد محـوری پیشگام پلاست اهـــواز مطـرح بوده است . ســود بـردن از فناوریهـای نوین جهــانی و ماشین آلات پیشرفته و ترویج ایـن صنعت با توجه به زیر ساختها و توانمندیهــای موجود ، تنها در راستای نیل بـه سرمـایه ارزشمند رضایت و اعتمـاد خـریـداران انجـام شده و متولیان پیشگام پلاست ، پس از این نیز ازصدر تا ذیـل همچنان در پی بستر سـازی مناسب برای ارتقـای هـمه جانبه بوده و می باشند .
پیشگام پلاست با اتکاء بـه یـاری خـداوند سبحـان و سرمــایه شما عزیزان همیشگی ، برآن است با پایداری روند رو بـه رشـد خــود در ســالهـای آتـی و بـا توسعـه مــاشین آلات وتنــوع بخشـی بیشتر بـه سبـد محصـولات و فعـالیت بیشتر در بازارهای داخلی و بین المللی ، همچنان برای ایران و ایرانی افتخار آفرین باشد .