فرم ارزیابی رضایت و بازخورد مشتریان

توضیحات : مشتری گرامی ، این فرم صرفاًجهت تجزیه و تحلیل وضعیت رضایت مشتریان و در راستای سیستم مدیریت کیفیت ارائه می گردد
نام مسئول
نام شرکت / سازمان / فروشگاه
 
نوع خدمت

نحوه ارتباط با شرکت پیشگام پلاست